Begroting 2020

ECONOMIE

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld Economische promotie

  • Lange Afstand Fietsroute Gorinchem-Nijmegen: Gastvrije Waaldijk (incidenteel nadeel 2020 van € 50.000, dekking van € 50.000 via stelpost Interbestuurlijk Programma)

Het ontwikkelen van een thematische fietsroute en het Neder-Betuwe tracé als aantrekkelijk onderdeel van de lange afstand route promoten. Meer toeristen en meer omzet naar Neder-Betuwe trekken en de meekoppelkansen met dijkversterking in Neder-Betuwe benutten onder de voorwaarde dat de dijk bij Ochten autoluw wordt.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  • Herinrichting van plantvakken in de Hoofdstraat Kesteren (incidenteel nadeel 2020 van € 20.000, dekking van € 10.000 via reserve bovenwijkse voorzieningen)  

Bij de revitalisering van het tweede gedeelte van het centrum van Kesteren brengen we beplanting aan, die meer aansluit bij de A-kwaliteit die het centrum vereist. Tevens draagt deze beplanting bij aan het verhogen van de biodiversiteit.

Taakveld Economische ontwikkelingen

  • Kennisontwikkeling recreatief-toeristische ondernemers

Deskundigheidsbevordering bij ondernemers, die zich bezighouden met recreatie en toerisme. Zo kunnen zij met hun bedrijfsvoering beter aansluiten op de behoeften van de consument (inclusief de Duitse) en beter bijdragen aan het vermarkten van Neder-Betuwe.

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515