Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Mutaties in reserves

Mutaties in reserves

Geen veranderingen in reserves voor dit programma.

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548