Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Taakveld Burgerzaken

  • Vrijdagmiddag en extra avond openstelling gemeentehuis

Uitbreiding van de dienstverlening van burgerzaken op de vrijdagmiddag en een extra avond. Er ligt een raadsvoorstel voor om uitvoering te geven aan het amendement openingstijden gemeentehuis, zoals besloten tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2019.

Taakveld Bestuur

  • Activiteiten rondom 75 jaar bevrijding (incidenteel nadeel in 2020 van € 90.000)

Op een duurzame manier en gezamenlijk met gemeenten in de regio projecten en objecten tot stand brengen, die het belang van het herdenken van oorlog en vrede blijvend benadrukken en die mede bijdragen aan bewustwording: het bewaken en bewaren van vrede. De activiteiten zijn reeds dit najaar van start gegaan, waardoor een deel van de middelen reeds dit jaar beschikbaar dient te zijn. Hiervan wordt in de derde bestuursrapportage melding gemaakt.

  • Gemeentelijke blijk van waardering (geen extra lasten)

Het laten blijken van waardering voor personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Neder-Betuwse samenleving.

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548