Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

De wereld verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de overheid en het contact van die overheid met de inwoners. In het document 'Overheidsbrede Dienstverlening 2020' heeft de Rijksoverheid een aantal concrete uitgangspunten beschreven. Die houden in dat we de inwoners centraal stellen, meer producten gaan digitaliseren en heldere afspraken maken over het delen van informatie en privacy. Het beoogde doel is dat inwoners en ondernemers de overheid sneller en gemakkelijker kunnen vinden en zaken kunnen doen op de voor hen geschikte plek en tijd. Wij passen onze (dienstverlenings)processen hierop aan door digitaal betere informatie aan te bieden, digitale hulpmiddelen te gebruiken en onze bereikbaarheid flexibeler te organiseren.

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548