Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Effect alle taakvelden

  • Actualisatie urencalculaties en kostendekking leges structureel een nadeel van € 199.000 in 2020 oplopend naar € 202.000 in 2023.

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 1 Bestuur en Dienstverlenging van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 199.000 in 2020 oplopend naar € 202.000 in 2023.

Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548