Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Actuele kaderstellende beleidsnota's

  • Communicatiebeleidsplan (2015)
  • Klanthandvest gemeente Neder-Betuwe (2011)
  • Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder-Betuwe (2015)
  • Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016)
  • Regionale visie ‘Verrassend Rivierenland. Waard om bij stil te staan’ (2011)
  • Nieuwe wijze van onderlinge samenwerking in Rivierenland (2014)
  • Implementatieplan Klantcontactcentrum (raadsbesluit 6 maart 2014)
Lasten € 2.614.139
Baten € -334.591
Saldo € 2.279.548