Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.1 Communicatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een optimaal ingerichte website als communicatief sterk middel om zoveel mogelijk inwoners snel op weg te helpen, juist ook op het vlak van de zorg voor onze inwoners (sociaal domein).

  • Door-ontwikkelen van de website. Voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan kunnen producten en diensten digitaal worden aangevraagd. Er wordt gericht gecommuniceerd om de digitale dienstverlening onder de aandacht te brengen.

Tijdige en proactieve communicatie met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

  • Verruiming van de openingstijden van het Klantcontactcentrum (KCC)

 vanaf 2020.  

  • Vaststellen van een nieuw communicatiebeleidsplan, waarbij de raad wordt betrokken in de kaderstelling van het beleid.

De begroting en jaarrekening zijn digitaal eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk voor inwoners.

  • Digitaal ontsluiten van de begroting en jaarrekening (LIAS).

Ontwikkelingen?

Communicatie
Begin 2020 wordt ons nieuwe communicatiebeleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Dit plan vormt de basis van ons gemeentelijk communicatiebeleid. Met een intern actieplan geven wij hier in 2020 uitvoering aan. Wij richten ons meer dan voorheen op resultaten die door de samenleving zelf worden gevraagd en waaraan belanghebbenden, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ook actief willen meedoen. Daarom redeneren we ‘van buiten naar binnen’ als maatschappelijk relevante beleids- en uitvoeringsvraagstukken op de agenda staan. Goede communicatie met serieuze betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is daarbij essentieel. Uiteraard laten wij hen waar mogelijk in een vroeg stadium meedenken. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk doelgroepen proactief, tijdig, gepland, op maat en met zo weinig mogelijk misverstanden te benaderen. Dit geldt voor alle beleidsvelden van de gemeente en steeds bij zowel de voorbereiding als de uitvoering.

Gemeentewinkel
De komende jaren staan in het teken van verandering. Producten en diensten zullen steeds meer digitaal worden aangeboden. Daarnaast blijven andere kanalen open om mensen die minder digi-vaardig zijn ook goed van dienst te kunnen zijn. Er ontstaat een verschuiving van werkzaamheden. Er is meer aandacht voor controle en daarmee de kwaliteitsgarantie van informatie. Anderzijds nemen werkzaamheden af als gevolg van een langere geldigheidsduur van reisdocumenten en rijbewijzen.