Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.3 Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Gemeente Neder-Betuwe blijft zelfstandig en is voorloper bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.

  • Met effectiever en efficiënter samenwerken met andere gemeenten, kunnen we onze gezamenlijke lokale ambities bereiken, kosten besparen, kwetsbaarheid verder verminderen en expertise benutten.

Ontwikkelingen?

Regionale samenwerking is en blijft belangrijk, zeker ook omdat de regio steeds meer en vaker de rol heeft van spin in het web tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De interacties op regionaal niveau vragen om een goede coördinatie en sturing. De uitdagingen voor gemeenten en dus voor Neder-Betuwe zijn soms groot en overstijgen veelal de gemeentegrenzen. Door als gemeente nadrukkelijk in te zetten op de regionale samenwerking willen wij onze daadkracht en bestuurlijke slagkracht vergroten en in gezamenlijkheid onze lokale doelen en ambities realiseren. Bovendien zijn regionale versterking en profilering van groot belang voor de economische weerbaarheid, het vestigingsklimaat en een veerkrachtige arbeidsmarkt. Doordat besluitvorming zich steeds meer naar de regio verplaatst, is adequaat sturen op deze processen en ontwikkelingen een belangrijke voorwaarde om
de democratische legitimiteit te waarborgen. Naast de regionale samenwerking, gericht op regionale versterking werken we via verbonden partijen samen met andere gemeenten op diverse beleidsterreinen en taken.