Begroting 2020

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

1.4 Optimaal benutten (subsidie)gelden

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Optimaal benutten van subsidiegelden van hogere overheden, bedrijven en overige instellingen.

  • Zo vroeg mogelijk in beeld brengen van mogelijke subsidiabele projecten.
  • Inzetten van partijkanalen en regionale afstemming voor lobbytrajecten.
  • Tijdig betrekken van de gemeenteraad bij wensen.

Ontwikkelingen?

Financiële stromen moeten meer ten goede komen aan onze gemeente en/of inwoners. Dit betekent dat we bij onze projecten in een vroegtijdig stadium de mogelijkheden voor subsidies in beeld brengen. Met alleen het in beeld brengen van deze mogelijkheden is pas een eerste stap gezet. Vanaf dat moment is het zaak om deze te verzilveren. Dit vereist op het gebied van lobby bij provincie, Rijk en/of Europa, dat wij per project bekijken op welke manier wij dit het meest efficiënt kunnen aanvliegen. Zowel de lobbylijnen die via de partijen lopen als de regionale afstemming zijn daarbij relevant. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, is het tijdig betrekken van de gemeenteraad vanzelfsprekend.