Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Toelichting mutaties in reserves

Toelichting mutaties in reserves

Jaarschijf 2018

Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2018 de volgende toevoegingen zichtbaar:

 • storting resultaat jaarstukken 2017 in de algemene reserve € 1.499.774.
 • storting resultaat door te schuiven budgetten 2018 naar 2019 € 415.227 in de algemene reserve.
 • storting ontvangen precariobelasting in de reserve precariobelasting € 2.447.061.
 • totaal in 2018 gestort in de reserves € 4.362.062.

Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2018 de volgende onttrekkingen zichtbaar:

 • onttrekking algemene reserve vanwege de doorgeschoven budgetten 2017 naar 2018 € 736.314
 • onttrekking reserve precariobelasting vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 37.523.
 • onttrekking algemene reserve vanwege dekking van kosten voor afsluiting van de Polsestaat

€ 170.000.

 • onttrekking algemene reserve vanwege dekking van de kosten van inrichting van openbaar gebied voor het centrumplan Kesteren € 255.000.
 • totaal in 2018 onttrokken uit de reserves € 1.198.837.

Jaarschijf 2019
Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2019 de volgende toevoegingen zichtbaar:

 • storting resultaat jaarstukken 2018 in de algemene reserve € 29.913.
 • storting ontvangen precariobelasting in de reserve precariobelasting € 1.480.960.
 • totaal in 2019 gestort in de reserves € 1.510.873

Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2019 de volgende onttrekkingen zichtbaar:

 • onttrekking algemene reserve vanwege de doorgeschoven budgetten 2018 naar 2019 € 415.277
 • onttrekking algemene reserve vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 2.607.150.
 • totaal in 2019 onttrokken uit de reserves € 3.022.377

Jaarschijf 2020
Onder bestaand beleid is voor jaarschijf 2020 de volgende toevoeging zichtbaar:

 • storting ontvangen precariobelasting in de reserve precariobelasting € 1.480.960.
 • totaal in 2020 gestort in reserves € 1.480.960.

Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2020 de volgende onttrekkingen zichtbaar:

 • onttrekking algemene reserve vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 45.000.
 • onttrekking algemene reserve vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 920.900.
 • onttrekking algemene reserve € 450.000 om ervoor te zorgen, dat de financiële positie meerjarig een consistente lijn aantoont en zorgt voor een jaarlijks overschot van minimaal

€ 100.000.

 • totaal in 2020 onttrokken uit de reserves €. 1.415.900.

Jaarschijf 2021
Onder bestaand beleid is voor jaarschijf 2021 de volgende toevoeging zichtbaar:

 • storting ontvangen precariobelasting in de reserve precariobelasting € 1.480.960.
 • totaal in 2021 gestort in reserves € 1.480.960.

Onder bestaand beleid is voor jaarschijf 2021 de volgende onttrekking zichtbaar:

 • onttrekking algemene reserve vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 196.000.
 • totaal in 2021 onttrokken uit reserves €. 196.000

Jaarschijf 2022
Onder bestaand beleid zijn voor jaarschijf 2022 de volgende onttrekkingen zichtbaar:

 • onttrekking algemene reserve vanwege incidentele dekking van het nieuwe beleid € 196.000.
 • onttrekking algemene reserve € 600.000 om ervoor te zorgen, dat de financiële positie meerjarig een consistente lijn aantoont en zorgt voor een jaarlijks overschot van minimaal € 100.000.
 • totaal in 2022 onttrokken uit reserves €. 796.000

Onder nieuw beleid jaarschijf 2020 is opgenomen het financieel effect van het verwijderen van de strik om programma 5 en de aanwezige middelen vanuit de reserve 3D over te hevelen naar de algemene reserve. Op dit programma ziet u de storting terug en bij programma 5 ziet u de vrijval. Het totaal effect van de overheveling is derhalve budgettair neutraal.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584