Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Overhead

In juli 2016 is de nieuwe 'Notitie overhead' gepubliceerd als onderdeel van diverse wijzigingen van het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (BBV). Deze wijzigingen zijn bedoeld om een beter inzicht in de overhead te bieden en daarmee de interne sturing en de vergelijkbaarheid tussen zowel provincies en als gemeenten te bevorderen.
Veel van onze werkzaamheden zijn gericht op onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Om dit op een adequate en efficiënte wijze te kunnen blijven doen, dienen de interne dienstverlening en bedrijfsvoering binnen onze ambtelijke organisatie goed op orde te zijn. Daar waar nodig zullen efficiency-maatregelen genomen worden om de interne dienstverlening te verbeteren. Een belangrijk kenmerk voor het onderdeel bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie is het feit dat het ondersteunend van aard is.
De overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
De gemeente Neder-Betuwe verdeelt de kosten van de overhead in 11 categorieën in navolging van de 'Notitie Overhead' van het BBV. Voor elke van deze categorieën is in onderstaande tabel het budget voor 2020 weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend worden.

Categorie overhead

Begroting 2020

Leidinggevende primair proces

€ 832.083

Financiën, toezicht en controle

€ 911.755

P&O

€ 1.105.925

Inkoop

€ 36.000

Communicatie en voorlichting

€ 262.943

Juridische zaken

€ 246.115

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

€ 301.623

Informatievoorziening en automatisering

€ 1.384.552

Facilitaire zaken en huisvesting

€ 968.754

DIV

€ 304.446

Managementondersteuning primaire proces

€ 799.087

Totaal

€ 7.153.282

Doorverdeling van overhead

Exploitatie

€ 6.982.856

Grondexploitatie

€ 57.096

Rioolheffing

€ 113.330

Totaal

€ 7.153.282

Ten opzichte van begrotingsjaar 2019 zijn de overheadkosten 2020 in totaliteit nagenoeg gelijk gebleven. In de categorieën onderling hebben wel enige verschuivingen plaatsgevonden als gevolg van de urencalculatie 2020. In totaliteit is evenals in 2019 ook in 2020 sprake van een percentage overhead t.o.v. de totale lasten van 12,7%.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584