Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Regionaal Archief Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

  • Adequaat archiefbeheer: zorgen voor voldoende financiële middelen en faciliteiten om het archiefbeheer conform de wettelijke regels uit te voeren.
  • Opleiding en faciliteiten medewerkers en vrijwilligers: medewerkers en vrijwilligers van het Regionaal Archief Rivierenland voldoende toerusten om het beheer op juiste wijze te doen.
  • Toezicht en advisering: via periodiek overleg en het jaarlijkse inspectieverslag aan de raad verantwoording afleggen aan de deelnemende gemeenten.
  • Dienstverlening: door het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere geschiedkundige bijeenkomsten een breed publiek voorzien van een goede, klantvriendelijke dienstverlening. De ingebruikname van de applicatie MijnStudiezaal en de persoonlijke omgeving voor eigen historisch onderzoek bevorderen het gemak van zoeken en bewaren van gegevens.
  • Openbaarheid van archieven: het digitaal ontsluiten van documenten en gegevens bevordert de openbaarheid. Publicatie van archiefstukken is een vorm actieve openbaarheid van het weergeven van oude documenten.

Ontwikkelingen?

Externe dienstverlening
Het uitbreiden van de externe dienstverlening door het vergroten van de digitale toegankelijkheid van het cultureel erfgoed is als speerpunt op rijksniveau bestempeld. Het RAR wil scannen on demand, dat nu in gebruik is voor gemeenten, ook inzetten voor individuele onderzoekers.

Onderwijs
Het onderwijs kan het RAR steeds beter vinden. Het RAR onderzoekt hoe de verdergaande digitalisering kan bijdragen aan toenemende benutting van archieven en collecties bij gebruik van educatieve lespakketten.

Netwerk
Het RAR wil van toegevoegde waarde zijn voor een regio-breed netwerk voor educatie-medewerkers en historische verenigingen.