Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Wat mag het kosten?

Overzicht van: Algemene dekkingsmiddelen overhead VPB onvoorzien

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

6.639

7.898

7.727

7.971

8.194

8.194

Baten

-38.723

-38.081

-37.869

-38.485

-37.673

-37.673

Geraamd resultaat bestaand beleid

-32.084

-30.182

-30.142

-30.514

-29.479

-29.479

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

486

483

463

759

Baten

-929

-839

-74

-1.026

Nieuw beleid conform kadernota

-443

-356

389

-267

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

-548

-591

-552

-658

Baten

Nieuw beleid na kadernota

-548

-591

-552

-658

Geraamd resultaat nieuw beleid

-991

-947

-163

-925

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

-32.084

-30.182

-31.133

-31.462

-29.642

-30.404

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584