Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Mutaties in reserves

Algemene dekkingsmiddelen overhead VPB onvoorzien

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

4.362

1.511

1.481

1.481

Baten

-1.199

-3.022

-45

Geraamd resultaat bestaand beleid

3.163

-1.512

1.436

1.481

Nieuw Beleid

Lasten

495

Baten

-1.371

-196

-796

Geraamd resultaat nieuw beleid

-876

-196

-796

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

3.163

-1.512

560

1.285

-796

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584