Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld Overhead

 • Geo informatie (structureel nadeel van € 159.450 in 2020 aflopend naar € 144.552 in 2023 en het beschikbaar stellen van € 177.000 aan investeringskredieten)

Eenmalig registreren en meervoudig gebruiken. Efficiënter werken en minder tijd en kosten maken in hele ketenproces.

 • I&A programmagids (structureel nadeel € 25.000)

Tijdig gebruik maken van technologische ontwikkelingen om zo onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven blijvend op een goed niveau te houden.

 • Privacy Officer (structureel nadeel € 38.500)

Op een juiste en consequente manier vormgeven en bewaken van het privacybeleid van de gemeente.

 • Traineeship Regio Rivierenland (nadeel € 23.750 in 2020 en vanaf 2021 structureel nadeel € 71.250)

Er wordt dynamiek en vernieuwing op gang gebracht. Er wordt een bijdrage geleverd aan het verjongen van het personeelsbestand. Het uitwisselen van trainees binnen de regio vormt een goede basis voor het verder opzetten van gezamenlijke mobiliteitsactiviteiten. Er wordt een bijdrage geleverd om onze organisatie op de arbeidsmarkt te profileren als aantrekkelijke ontwikkelgemeente.

 • HR21 (her)waarderingen (nadeel € 16.500 in 2020 oplopend naar € 66.000 in 2023)

Een structureel budget instellen om HR21 functieprofielen te kunnen actualiseren en te (her)waarderen. Het bestaande beleid vraagt namelijk van een aantal functies meer dan er in het verleden van werd verwacht. Door functieprofielen te actualiseren/te (her)waarderen is het mogelijk bestaand beleid uit te voeren.

 • Naar een kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendige, organisatiebrede juridische formatie (structureel nadeel € 38.500)

Het ‘in eigen huis’ borgen van juridische capaciteit, zowel organisatiebreed als specifiek op het gebied van het omgevingsrecht (Wabo, Wro, APV en BW).

 • Naar een kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendige formatie van de Fysieke Pijler (structureel nadeel € 65.500)

‘In eigen huis’ borgen van de continuïteit en kwaliteit van advisering en uitvoering op een aantal cruciale functies binnen de Fysieke Pijler.

 • Bereiken 24.000 inwoner grens

Adequate uitvoering van de regels omtrent het bereiken van de grens van 24.000 inwoners.

  Taakveld algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

 • Budgettering areaaluitbreiding op basis nieuwbouwwoningen (voordeel € 128.800 in 2020 oplopend naar € 487.200 in 2023)

Vooraf op basis van op te leveren nieuwbouwwoningen budgettaire ruimte creëren door op basis van de geplande opleveringen een toename van de algemene uitkering te calculeren.

  Taakveld OZB woningen

 • OZB verlaging met 2% voortzetten (nadeel € 95.000 in 2023)

De lastendruk voor onze burgers verlagen naar een norm van 100%. De onroerende zaakbelasting verlaging met 2%, die vanaf 2018 in gang is gezet, doorzetten in 2023.
Het financiële effect van deze verlaging vanaf 2023 bedraagt € 95.000.

  Taakveld overige baten en lasten

 • Stelpost Interbestuurlijk Programma IBP (structureel voordeel € 340.000 in 2020 oplopend naar € 590.000 in 2023)

Naast de inzet voor specifieke onderdelen voor programma 3 fysieke leefomgeving wordt het restant van de stelpost IBP ter dekking ingezet voor het totaal nieuwe beleid in de kadernota 2020.

 • Post onvoorzien (structureel voordeel € 136.428)

Bijstelling van de post onvoorzien naar een bedrag van € 50.000.

  Effect alle taakvelden

 • Bijstelling algemene uitkering op basis van de mei circulaire 2019 (voordeel € 204.731 aflopend naar nadeel € 402.088 in 2023)

Dit gaat over de financiële uitwerking van de mei circulaire 2019. Voor meer informatie over deze bijstelling verwijzen wij u naar de in de kadernota 2020 opgenomen bijlage “raadsinformatie mei circulaire 2019”.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584