Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Specificatie van Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie baten per taakveld algemene dekkingsmiddelen

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten per taakveld

050 -

Treasury

117

107

91

91

91

91

061 -

OZB Woningen

3.458

3.407

3.307

3.241

3.177

3.110

062 -

OZB Niet woningen

1.536

1.536

1.484

1.454

1.425

1.396

063 -

Parkeerbelasting

064 -

Belasting overig

2.671

1.697

1.697

1.697

216

216

070 -

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

29.151

30.219

31.526

32.125

32.020

32.788

080 -

Overige baten en lasten

96

Totalen baten algemene dekkingsmiddelen

37.028

36.965

38.105

38.608

36.929

37.601

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584