Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Taakveld Treasury

  • Actualisatie diverse grondexploitaties (nadeel voor 2020 € 9.533, voor 2021 € 39.261, voor 2022 € 86.681 en voor 2023 € 86.681)

De actualisatie van de diverse grondexploitaties resulteert in een nadelig effect voor het kunnen toerekenen van rente aan deze exploitaties.

  • Actualisatie van de financieringspositie (nadeel voor 2020 € 27.662, voor 2021 € 82.382, voor 2022 € 96.032 en voor 2023 € 36.184).

Jaarlijks actualiseren wij de financieringspositie van de gemeente en bepalen hoeveel financieringsmiddelen nodig zijn om alle uit te voeren activiteiten te kunnen blijven doen. Door de actualisatie blijkt dat er meer rente nodig is dan er nu aanwezig is.

Effect alle taakvelden

  • Actualisatie urencalculaties en kostendekking leges een voordeel van €  585.000 voor 2020 oplopend naar een voordeel van € 760.000 in 2023.

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 7 Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien van deze twee onderwerpen bedraagt een voordeel van € 585.000 in 2020 oplopend naar € 760.000 in 2023.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584