Begroting 2020

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS/COELO

Neder-Betuwe

220

215

218

224

232

Landelijk

211

206

209

216

230

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

Neder-Betuwe

21,2

17,2

12,5

n.b.

n.b.

Landelijk

6,0

6,4

7,2

n.b.

n.b.

Demografische druk

%

CBS

Neder-Betuwe

79,2%

79,8%

80,8%

81,4%

82,5%

Landelijk

67,2%

67,9%

68,5%

69,0%

69,6%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

Neder-Betuwe

755

766

780

796

800

Landelijk

627

637

651

644

649

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

Neder-Betuwe

811

820

833

848

840

Landelijk

698

709

723

723

721

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Neder-Betuwe

5,17

5,01

Landelijk

n.v.t.

n.v.t.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Neder-Betuwe

4,49

4,43

Landelijk

n.v.t.

n.v.t.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

Neder-Betuwe

€ 498

€ 495

Landelijk

n.v.t.

n.v.t.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

Neder-Betuwe

Zie toelichting

Zie toelichting

Landelijk

n.v.t.

n.v.t.

Overhead

% van totale lasten

Eigen gegevens

Neder-Betuwe

n.b.

11,2%

Landelijk

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting :
Binnen de personeelslasten van de organisatie is geen sprake van een raming voor inhuur van derden. De beschikbare middelen om inhuur van derden te laten plaatsvinden, ontstaan op het moment dat er vacatures binnen de personeelsstaat zijn, die niet worden ingevuld. Dit wordt ook wel vrijval vacaturegelden genoemd. Indien er geen vacatures zijn (dus geen vrijval vacaturegelden) kan er ook geen inhuur plaatsvinden.

Lasten € 7.724.928
Baten € -38.797.512
Saldo € -31.072.584