Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Mutaties in reserves

Mutaties in reserves

Geen mutaties in reserves voor dit programma.

Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894