Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

  • Extra bijdrage VRGZ naar aanleiding van besluit AB 27 juni 2019 (nadeel voor 2020 € 18.911, voor 2021 € 39.033, voor 2022 € 39.033 en voor 2023 € 26.562).

Extra bijdrage aan de VRGZ naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur van de VRGZ van 27 juni 2019

  Effect alle taakvelden

  • Actualisatie urencalculaties en kostendekking leges structureel een nadeel van €  160.000.

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven aan de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is, dat over al de programma’s een verschuiving van ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 2 Openbare Orde en Veiligheid van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van €  160.000.

  • Overige kleine verschillen (structureel voordeel van € 3.500)
Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894