Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.1 Hulpdiensten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Adequate brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding

  • Actualiseren van regionale rampen– en incidentbestrijdingsplannen.

Dit doen we door te participeren in de werkgroep planvorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

  • Up to date houden van de kennis en vaardigheden van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Dit wordt gedaan door de lokale crisisorganisatie (of onderdelen) te oefenen om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

De hulpdiensten voldoen aan de normen voor de opkomsttijden

  • Toetsen van de behaalde resultaten (opkomsttijden).

Het toetsen wordt gedaan door het opvragen en bespreken van tussentijdse rapportages.

Ontwikkelingen?

Regionale Ambulancevoorziening
De druk op de acute zorg neemt landelijk steeds verder toe. Deze is onder andere te verklaren door de vergrijzing, complexer wordende zorgvraag en specialisatie van ziekenhuizen. Door deze volumegroei van de A1 (spoed) en A2 (besteld vervoer) ritten zijn de aanrijtijden onder druk komen  te staan. Hierdoor is het percentage hulpverlening binnen 15 minuten gedaald tot onder de norm van 95%. In 2018 hebben de zorgverzekeraars extra middelen beschikbaar gesteld voor de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV'en). Daarnaast is het toezicht op de realisatie van de 95% norm op de RAV'en geïntensiveerd.
De RAV Gelderland-Zuid heeft als reactie hierop haar paraatheid fors uitgebreid met diverse diensten (personeel en voertuigen). Het effect hiervan is naar verwachting zichtbaar in de tweede helft van 2019. Dit komt vooral door het feit dat nieuw personeel nog opgeleid moet worden.