Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een veilige gemeente dankzij een integrale aanpak

  • Uitvoering geven aan de kadernota Veiligheid 2019-2022 en het jaarplan veiligheid 2020. Daarbij ligt de focus op de inzet van preventiemaatregelen en het aanbieden van voorlichtingsactiviteiten. Op casusniveau wordt met betrokken partners een passende aanpak voorbereid om overlast en/of verdere problematiek tegen te gaan.

Afname ondermijnende criminaliteit

  • Bespreken van casuïstiek in het intergemeentelijk projectbureau (aanpak van ondermijningscriminaliteit in de regio Gelderland-Zuid).

Voorbeelden zijn: adresfraude, hennepteelt, illegale handel, etc. Indien noodzakelijk een plan van aanpak opstellen om tot concrete acties over te kunnen gaan zoals de inzet van een integrale handhavingsactie, waarbij alle vergunningen worden gecontroleerd of een huisbezoek wordt gebracht bij vermoedens van adresfraude.

  • Verhoging van gericht toezicht op straat, uitgevoerd diverse veiligheidspartners zoals BOA, politie en overige toezichthouders, maar ook door bewustzijnsvergroting bij inwoners, ondernemers en bezoekers door hen mee te nemen in het melden van signalen.

Afname vandalisme

  • Inzetten op het doen van aangifte van alle vernielingen, die aan gemeentelijke eigendommen worden aangericht. Als de dader bekend is, wordt de schade verhaald.

Afname van alcoholgebruik en -misbruik, drugsgebruik en drugshandel

  • Aanpakken van drugsproductie en –handel door uitvoering te geven aan het beleid op grond van artikel 13b Opiumwet en het Regionaal hennepconvenant.
  • Aanbieden van preventie/voorlichtingslessen aan VO scholen inzake alcohol, roken en blowen.
  • Inzetten medewerker van IrisZorg voor gerichte persoonlijke hulpverlening bij verslavingsproblematiek.
  • Inzetten op de uitwerking van het Preventie- en Handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet 2018-2022. Hierbij worden jaarlijks terugkerende educatie, voorlichting en de organisatie van toezicht/handhaving ingezet.

Verdere deregulering van de APV
De komst van de Omgevingswet betekent een herziening van de APV. Om het proces van deregulering efficiënt op te pakken, nemen wij de voorbereidingen op de Omgevingswet en het Omgevingsplan hierin mee. Dit betekent, dat in 2020 moet worden bepaald welke verordeningen we willen behouden, welke een fysieke component hebben en welke we te zijner tijd willen/moeten opnemen in het omgevingsplan.

Ontwikkelingen?

Veiligheidsstrategie 2019-2022:
In 2019 is gewerkt aan een nieuwe veiligheidsstrategie voor Oost-Nederland. Het doel van de veiligheidsstrategie en het veiligheidsnetwerk is om criminaliteit tegen te gaan en een waterbedeffect te voorkomen in dit gebied. Daarnaast is het doel het vertrouwen van de samenleving in de overheid te versterken: samenwerking zorgt voor een sterkere aanpak dan wanneer de aanpak door elke partner afzonderlijk wordt uitgevoerd. De gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland werken op gezamenlijke voorkeursthema’s samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit levert plannen van aanpak en acties op, die afzonderlijke gemeenten kunnen gebruiken voor de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Waar van krapte sprake is, zorgt de samenwerking voor een efficiënte inzet van de schaarse middelen.
Tot en met 2019 werd deze veiligheidsstrategie gefinancierd door de grote gemeenten binnen Oost-Nederland. Vanaf 2020 wordt iedere gemeente om een bijdrage van € 0,07 per inwoner gevraagd.  

Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg
Per 2020 verandert de Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrisch Ziekenhuizen) naar WvGgz (Wet Verplichte Geestelijke gezondheidszorg). Deze wet regelt de rechten van mensen, die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De gemeentelijke taken met betrekking tot deze wet worden in 2019 voorbereid en getest, zodat de wet in 2020 op een gepaste manier uitgevoerd kan worden.

Camerabeveiliging in de openbare ruimte
In 2019 wordt duidelijk of het lukt om een ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition
ofwel Automatische NummerPlaat Herkenning) te plaatsen op de Rhenense brug. Op voorwaarde dat opvolging van meldingen door politie wordt georganiseerd en afspraken worden vastgelegd in een convenant, wordt vervolgens met financiële ondersteuning gewerkt aan het tegengaan van criminaliteit en het vergroten van de heterdaad-kracht.