Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894