Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Programma vrijwilligheid
Landelijk is geconstateerd, dat diverse maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen nu en in de nabije toekomst de robuustheid en toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer zouden kunnen ondermijnen. De VRGZ gaat daarom een programma vrijwilligheid opstellen (2020-2023), dat gericht is op de onderdelen:

 • werving en behoud van vrijwilligers;
 • op korte termijn bestendigen van de inzet van vrijwilligers;
 • versterken paraatheid;
 • verkennen van mogelijkheden voor de lange termijn om het vrijwilligersstelsel meer toekomstbestendig te maken.

Risicogericht werken

 • het verder versterken van het risicogericht werken van de brandweer door het huidige programma Risicobeheersing te actualiseren.

Omgevingswet
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Voor de brandweer spelen twee hoofdzaken een rol:

 • een verschuiving van regelgericht werken naar meer risicogericht adviseren;
 • het betrokken worden in de co-creatie van ruimtelijke ontwikkelingen voor wat betreft de veiligheidsrisico's.

Daarnaast is het doel om medewerkers voor te bereiden op de werkwijze, die de Omgevingswet van hen vraagt. Dit betekent:

 • het in 2020 opleiden en trainen van medewerkers (kennis en gezag).

Verbinding versterken
Het wordt steeds belangrijker om de opgaven van de brandweer met partners in gezamenlijkheid te onderzoeken en voor te bereiden. Hierdoor moet er meer contact gezocht worden met bijvoorbeeld gemeenten en omgevingsdiensten dan tot nu het geval is. Het doel is:

 • binnen de bestaande lijnorganisatie en werkzaamheden de samenwerking en relaties met partners versterken.

Informatie gestuurd werken
Data zijn voor de brandweer steeds belangrijker om beleid en uitvoering vorm te geven. De informatiebehoefte van de brandweer moet omgezet kunnen worden naar een passende ontsluiting van data, die geschikt is voor analyse en operationeel optreden.

 • Aandacht gericht op proces en organisatie, waarbij de focus ligt op het doel om data op geografisch niveau te ontsluiten.

Schoon werken
In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over een verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne ofwel schoon werken.

 • In alle veiligheidsregio's zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij brand te implementeren, ook in de VRGZ.

Ontwikkelingen?

Op 29 maart 2019 zijn een voorstel voor een begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 2020 van de VRGZ naar de deelnemende gemeenten verstuurd voor het geven van een zienswijze. De meeste gemeenten (waaronder Neder-Betuwe) gingen niet akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging. De zienswijzen van de gemeenten hebben er toe geleid, dat de veiligheidsregio een gewijzigde begroting heeft opgesteld, die op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is vastgesteld.
Conform de gewijzigde begroting worden de werkzaamheden voor het achterstallig onderhoud kazernes gefaseerd uitgevoerd (€ 300.000 per jaar in 2020 t/m 2022). Daarnaast is besloten dat de stijging van het preventief en correctief onderhoud (€ 480.000) vanaf 2021 structureel in de bijdrage wordt opgenomen.