Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat mag het kosten?

Programma 2:

Openbare Orde en Veiligheid

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

2.348

1.872

1.895

1.873

1.873

1.873

Baten

-255

-18

-18

-18

-18

-18

Geraamd resultaat bestaand beleid

2.094

1.854

1.877

1.854

1.854

1.854

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

2

2

2

2

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

2

2

2

2

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

179

199

199

187

Baten

-4

-4

-4

-4

Nieuw beleid na kadernota

175

196

196

183

Geraamd resultaat nieuw beleid

177

197

197

185

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

2.094

1.854

2.054

2.052

2.052

2.039

Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894