Begroting 2020

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld Openbare orde en veiligheid

  • Verandering Wet BOPZ naar WvGgz (geen extra lasten)

Adequate uitvoering van de nieuwe wetgeving. Deze wet regelt de rechten van mensen, die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.

  • ANPR-camera Rhenense brug (geen extra lasten)

Plaatsing van ANPR-camera’s op de Rhenense brug (in afstemming met betrokken partners) en organiseren van opvolging van melding door politie.

  • Veiligheidsstrategie Oost-Nederland (structureel nadeel € 1.700)

Het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid in Oost-Nederland en het vertrouwen van de samenleving in de overheid versterken. De samenwerking zorgt voor een sterkere aanpak dan wanneer de aanpak door elke partner afzonderlijk wordt uitgevoerd.

Lasten € 2.075.926
Baten € -22.032
Saldo € 2.053.894